Buro Antares | Nieuws
610
page,page-id-610,page-template,page-template-blog-template3,page-template-blog-template3-php,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

Nieuws

In opdracht van de gemeente Arnhem worden ter plaatse van de Apeldoornseweg te Arnhem proefsleuven gegraven door de firma Dusseldorp. De aanleiding tot het graven van de proefsleuven is het lokaliseren en vastleggen van de aanwezige kabels en leidingen. De exacte ligging van deze kabels en leidingen wordt door Syntax met behulp van meetapparatuur vastgesteld. Door Buro Antares worden de werkzaamheden begeleid, waarbij aanvullend op de werkzaamheden de milieuhygiënische kwaliteit van de funderingslagen en de onderliggende bodem worden bepaald. Aangezien de Apeldoornseweg één van de belangrijkste toegangswegen van Arnhem is worden de werkzaamheden grotendeels in de nacht uitgevoerd.

Uw contactpersoon:

Martijn Roording, adviseur bodem
M +31 (0)6 462 35 405
T +31 (0)314 62 77 01
E m.roording@buroantares.nl

IMG-20171113-WA0001 IMG-20171116-WA0009

IMG-20171116-WA0010

In opdracht van de Aurora holding zijn de vergunningen van de drie werklocaties in Dordrecht, Zelhem en Antwerpen geactualiseerd. In de loop der jaren zijn de activiteiten die op de drie locaties worden uitgevoerd regelmatig veranderd. Uit een compliance check is gebleken dat de vergunningen en de aanhangige voorschriften hierbij niet meer aansloten op de actuele situatie. Na overleg met de diverse bevoegde gezagen is besloten om voor alle drie de inrichtingen nieuwe vergunningen in het kader van de Omgevingswet en Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem) aan te vragen. De vergunningen zijn verleend en voorschriften zijn gecheckt en daar waar van toepassing geïntegreerd binnen het milieuzorgsysteem ISO 14001. Op dit moment zijn alle drie de werklocaties weer in compliance en voorzien van de “License to operate”.

Uw contactpersoon:
Stephan Kos, Projectleider milieu…
M 06 407 949 01
T 0314 627 712
E s.kos@buroantares.nl

Milieuvergunningen Industrie

24 aug 2017, geplaatst door webned in Nieuws

In 2017 is verdere invulling gegeven aan de afdeling vergunningen door indiensttreding van Stephan Kos.

Stephan Kos is een multidisciplinaire milieuadviseur met ruime ervaringen in advisering van de zware industrie, overheden, MKB en verengingen. Hij is zowel operationeel betrokken bij projecten als een strategische adviseur die het maximale uit een project weet te halen zonder de omgeving daarbij uit het oog te verliezen. Hij beschikt daarvoor over veel praktische en inhoudelijke kennis van de milieutechnische en milieujuridische aspecten. In zijn loopbaan heeft hij zich op diverse onderdelen gespecialiseerd waaronder geluid, energie, externe veiligheid, luchtemissies en procesoptimalisaties. Zijn technische achtergrond en ervaringen maken hem tot een sparringpartner voor industriële en dienstverlenende opdrachtgevers.

Uw contactpersoon:
Stephan Kos, Projectleider milieu
M 06 407 949 01
T 0314 627 712
E s.kos@buroantares.nl

Nieuwsbericht Milieukundig (water)bodem- en verhardingsonderzoek

24 aug 2017, geplaatst door Buro Antares in Nieuws

Project Aanpak Wateroverlast Achterberg Rhenen

In juni en juli 2017 is door Buro Antares een milieukundige (water)bodem- en verhardingsonderzoek uitgevoerd in het kader van de voorbereiding van het project Aanpak Wateroverlast Achterberg in Rhenen. De aanleiding tot het milieukundige (water)bodem- en verhardingsonderzoek is de voorgenomen aanpak van wateroverlast in de omgeving van Achterberg. Het milieukundige (water)bodem- en verhardingsonderzoek bestond uit de volgende onderdelen:

  • Vooronderzoek conform NEN 5717, NEN 5725 en CROW publicatie 210;
  • Asfaltonderzoek conform CROW publicatie 210;
  • Milieukundig bodemonderzoek (NEN 5740) en bemaling grondwater;
  • Indicatief asbestonderzoek volgens de Nederlandse Eindnorm (NEN) 5707 / 5897
  • Verkennend waterbodemonderzoek volgens NEN 5720

Uw contactpersoon:
Kay Mollenhauer – Projectmanager
M 06 29 42 94 25
T 078 652 00 04
E k.mollenhauer@buroantares.nl

Geohydrologisch onderzoek voor ProRail

22 feb 2016, geplaatst door Buro Antares in Nieuws

Naar volle tevredenheid van onze opdrachtgever ProRail heeft Buro Antares een studie verricht naar de effecten van grondwateronttrekkingen van te realiseren bluswatervoorzieningen. De studie is uitgevoerd op verschillende emplacementen van de havenspoorlijn van Rotterdam. De belangrijkste eis bij de bluswatervoorzieningen is dat een gegarandeerd debiet afgegeven wordt bij een calamiteit.

buro-antares-prorail

Tijdens de studie is de invloedsfeer van de grondwateronttrekkingen op de omgeving analytisch berekend. Hierbij is de verplaatsing van thans aanwezige grondwaterverontreinigingen in het watervoerende pakket richting de onttrekkingsputten via een ‘worst-case’ benadering vastgesteld. Bij deze benadering is uitgegaan van een retardatiefactor van de meest mobiele verontreiniging.

Daarnaast is nagegaan of door grondwateronttrekking zetting- en/of droogteschades ontstaan. Verder is om een beeld te krijgen van de verzilting onderzoek gedaan naar het chloridegehalte in het te onttrekken grondwater.

De onderzoeksresultaten worden door ProRail gebruikt voor de verdere uitwerking van het ontwerp van de bluswatervoorzieningen en de hieraan verbonden contractvorming (engineering en uitvoering).

Overname Van der Zwaan Bodem & Waterbodem

04 feb 2016, geplaatst door Buro Antares in Nieuws

Geachte relatie,

Buro Antares heeft per 2 februari j.l. Van der Zwaan Bodem & Waterbodem overgenomen. Daarmee wordt een verdere groei gerealiseerd en worden de huidige activiteiten van Buro Antares (milieu & civiel) versterkt en uitgebreid met waterbodem en landmeten.

De activiteiten van Van der Zwaan worden ondergebracht bij Buro Antares. Het merendeel van de medewerkers van Van der Zwaan wordt in komende weken geïntegreerd zodat alle aanvragen en lopende projecten tijdig en vakkundig worden opgepakt.

Met alle klanten van Van der Zwaan wordt binnenkort contact opgenomen om na te gaan of een nadere kennismaking op prijs wordt gesteld. Door de overname ontstaan nieuwe kansen die we graag individueel willen bespreken.

Namens Buro Antares
Gertjan de Vogel (tel. 06 52 85 66 99)
Kay Mollenhauer (tel. 06 29 42 94 25)

Namens Van der Zwaan Bodem & Waterbodem 
Wil van der Zwaan (tel. 06 20 53 10 22)
Website: www.bodemprojecten.nl

Op naar 2016!

17 dec 2015, geplaatst door Buro Antares in Nieuws

Geachte relatie,

Bij het naderen van het einde van 2015 een korte terugblik over het afgelopen jaar.

Buro Antares kan terugkijken op een zeer succesvol jaar. Er is veel werk verzet. Opdrachten zijn uitgevoerd voor zowel overheid als (in toenemende mate) bedrijfsleven. De trend die in 2014 is ingezet om meer complexe projecten te verwerven heeft zich ook in 2015 voortgezet. En een recent verricht klanttevredenheidsonderzoek laat zien dat de opdrachtgevers dik tevreden zijn over de resultaten.

Met het voornemen om tot een bredere activiteit te komen in 2015 is een aanvang gemaakt. We hebben een aantal mogelijke nieuwe activiteiten onderzocht. Belangrijk item daarbij is dat we enkel met een nieuwe activiteit willen starten als we de overtuiging hebben dat we daarin werkelijk een toegevoegde waarde kunnen bieden. Verwachting is dat Buro Antares in de 1e helft van 2016 op andere werkterreinen actief zal worden.

Langs deze weg willen wij onze opdrachtgevers bedanken voor het vertrouwen dat zij ons buro in 2015 hebben geschonken. Graag rekenen wij ook in 2016 op u.
Mede namens alle medewerkers wens ik u goede feestdagen toe en een gezond en succesvol nieuw jaar.

Gertjan de Vogel, directeur
Kay Mollenhauer, projectmanager

Akkermansweide Terborg

10 jul 2014, geplaatst door Buro Antares in Nieuws

Buro Antares voert in opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek diverse onderzoeken uit op bedrijventerrein Akkermansweide. Ten behoeve van de voorgenomen revitalisering en herstructurering van het bedrijventerrein wordt onder andere bodemonderzoek, asfalt- en funderingsonderzoek, infiltratie onderzoek en civieltechnisch onderzoek naar de hergebruiksmogelijkheden van het zand uitgevoerd. Meer informatie over dit project